liselotte isaksson marknadsstrateg

Framgångstips som skapar förändring

När jag arbetar med marknadsstrategiuppdrag hos mina kunder är de här 6 tipsen ledande för framgång. Framgång för företaget, och framgång för mig själv som konsult. Nedan berättar jag mer ingående om vad som är bra att tänka på för att lyckas i de sex stegen.

Våga välj väg
Första tipset kan te sig väldigt lätt och enkelt. Att välja väg kan väl inte vara så svårt. Det viktiga är att identifiera vilken strategi ni ska följa. Ofta vill man alltför mycket, kanske av rädsla att missa en möjlighet, och här kommer det gamla ordspråket mycket väl till pass: den som gapar över mycket tappar ofta hela stycket. Alltså, identifiera strategin och VÅGA hålla er till den. Enligt marknadshjulet börjar vi med strategi, och följer alla stegen – planering, genomförande, uppföljning, revidering, styrning, strategi. Om det visar sig att vald strategi inte fungerar, då är det dags att tänka om och välja en annan väg. Men först när man har testat. Ta inte alla vägar samtidigt.

Vi tar en annan parallell tanke: det finns många vägar från A till B, men det är absolut helt omöjligt att välja mer än en väg åt gången. Så ock i marknads-kommunikation. Tänk också på att den valda vägen kan, och borde, innehålla många olika komponenter.

Förankra den gemensamma bilden av nuläge och målbild
Det jag ser och tänker behöver inte nödvändigtvis vara på samma sätt som någon annan ser och tänker. När ni som företag ska bestämma vilken marknadsstrategi ni ska föra, behöver ni först titta på hur ert nuläge ser ut. På vilken marknad verkar ni idag? Vilka kunder vänder ni er till? Vilka är era huvudsakliga budskap? Hur ser er USP ut – er unicitet, det som särskiljer era produkter och tjänster som hjälper kunden att välja er? Vilka finansiella styrkor finns? Hur ser era resurser ut?

Den här listan kan göras mycket lång, men det jag menar med gemensam bild av nuläge är att alla berörda har samma gemensamma bild. Till exempel, er produkt passar bäst för småbarnsföräldrar tycker några, medan andra tycker att produkten faktiskt passar bättre för vuxna utan barn. Det här var ett riktigt extremt exempel, men gjort för att tydliggöra att det är viktigt att man ser på sitt företag med relativt likvärdiga ögon. Och det händer ofta att man inte har samma syn, tro mig!

Om ni inte har en gemensam syn på nuläget så kan det bli ännu svårare att uppnå en gemensam syn på målbilden. Öppenhet, tydlighet, ödmjukhet och ärlighet är bra ledord när ni diskuterar er fram till den gemensamma bilden.

Satsa på en seriös marknadsstrategi
Med seriös avser jag först och främst att man måste investera tid, resurser och budget för att det ska generera det resultat man uppsatt som målbild. Inventera! Hur många och vilka personer skulle kunna avsätta tid, och hur mycket budget finns? Det är bland de viktigaste parametrarna när vi sen går vidare till nästa steg där vi tar fram planen. Om inte dessa grundstenar finns, bör man tänka om. Justera sin målbild, justera sin strategi. Tänk och agera seröst!

Ta fram en realistisk och genomförbar plan
Detta fjärde tips är helt avhängigt av hur ni bestämt att er marknadsstrategi ska ut! Dessutom är ofta viljan större än förmågan. Det är lätt att det blir urvattnat, att man vill för mycket och resultatet blir lågt. Visst ska vi ha drömmar och visioner! Absolut. Men vi bör också väga drömmarna mot vad som är realistiskt. Ni har x antal mål, ni har x resurser till förfogande med x timmar och ni har x budget – hur långt räcker det? Börja där.

Gör en detaljerad plan för alla aktiviteter ni vill satsa på, tidplan, resurser, målsättning och lämna utrymme där resultaten ska föras in kontinuerligt. Det är denna taktiska plan ni ska arbeta efter, säkerställa att ni genomför aktiviteter enligt planen och enligt tidplanen och använd planen för uppföljning och utvärdering. Tänk också på att koppla planen till säljinsatserna. Ni vill se hur marknadsinvesteringar stöttar era säljmål och ni vill se hur sälj och marknad samarbetar mot samma mål. Den taktiska planen kan innehålla enormt många olika delar, och det utelämnar jag här för det är eget och långt kapitel.

Marknadshjulet
I den allra enklaste formen så tänker man sig att alla aktiviteter, oavsett vilken typ av aktivitet det handlar om, ska genomföras som ett hjul. Samt, att det utgår alltid ifrån den strategi man valt. Därefter planerar man hela aktiviteten. Vad ska ske före genomförandet/implementationen, vad sker under, och vad ska ske efteråt. Om man inte har planerat, givetvis utifrån de mål man satt upp och tillgänglig budget, har man inte så mycket styrning över resultatet. ”Det blir som det blir”.

När planen är klar sätter man igång projektet. Det kan röra sig om att först tillsätta en arbetsgrupp, upphandla leverantörer eller göra en marknadsundersökning. I exekveringsfasen håller man ständig blick tillbaka på planeringsresultatet.

It ain’t over ’til it’s over… Det är inte över bara för att exekveringsfasen är klar.

En viktig del för framgång är uppföljning och utvärdering. Följa upp! Sammanställa resultat. Och sen utvärdera. Nådde vi uppsatta mål? Här kan man även ha mål på lång sikt som man inte omedelbart vet om man nått upp till eller ej. Men glöm inte bort att utvärdera även det som kommer att ske i framtiden; något som fick effekt av en aktivitet som genomfördes tidigare.

Hur gör vi nästa gång? Styrning, justering, in i strategifasen igen. Behöver vi justera något i vår marknadsstrategi? I den allra enklaste form. Min starka rekommendation är att alltid jobba med sina marknadsaktiviteter med marknadshjulet i åtanke.


Ge inte upp, ha tålamod och framför allt – ha kul på vägen!

Artikel skriven av:
Liselotte Isaksson
Marknadsstrateg
Inspirational.se